การอ่านค่า Dust Sensor ( SEN12291P ) ด้วย esp8266 และแสดงออกจอ Lcd และส่งขึ้น thingspeak อย่างง่าย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar