จับ ESP8266 มาอ่านค่าและสั่งงาน Bluetooth Low Energy ผ่าน Serial Port แล้วส่งขึ้น Cloud Server (ใช้ MQTT)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to toolbar