Monthly Archive: January 2017

Vibration Cancellation: Part2 Active Damping test

  ….Active damping คือการสร้างแรงหน่วงหนึดให้เพื่อต้านการเคลื่อนที่ แรงจากความหนืดที่เกิดนั้นจะแปรผันตรงกับความเร็วของการเคลื่อนที่โดยทิศทางของแรงจะตรงข้างกับการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะใช้ความหนืดของของเหลวเพื่อสร้างแรง เช่น โช๊ค ที่ภายในโช๊คจะมีน้ำมันทำงานคล้ายหลอดฉีดยา ถ้าของเหลวมีความหนึดมากแรงต้านก็จะมากตามแต่ที่นี้เราจะสร้างแรงต้านขึ้นมาจากไมโครคอลโทรลเลอร์

Vibration Cancellation: Part1 ทดสอบตัวกระตุ้น (Actuator test)

บทความนี้เป็นบทความแรกในการศึกษาทดลองทำ Vibration Cancellationโดยได้ทำการทดสอบความสามารถของขดลวดโซลินอยที่นำมาใช้ทำตัวกระตุ้น เพื่อที่จะได้ทราบช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการทำงานของขดลวดโซลินอย  เรามาเข้าป่า(ศึกษา)ไปด้วยกัน

Skip to toolbar