Tagged: gps

สอนใช้ ESP32 TTGO T-Beam (GPS)

สวัสดีครับ.. ในบทความนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้ GPS ของ ESP32 TTGO T-Beam ซึ่ง GPS Module จะ on board อยู่แล้ว ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Arduino ide ก่อนแล้วไปโหลด Library ตามลิ้งเลยครับ https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus จากนั้น copy code ไปใช้เลยครับ หน้าตาผลการทดสอบโปรแกรมจะประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วก็เอาค่า latitude กับ longitude ไปหาใน google mapsg เลยครับ  ...

มาเล่น GPS ATGM336H กับ esp32 ขึ้นจอ 128×64 lcd กันครับ

เปิดโปรแกรม Arduino ide แล้วเลือก Board เป็น Node32s จากนั้นไปติดตั้ง library ของ GPS ATGM336H กับ 128×64 lcd library ของ GPS ATGM336H ในที่นี้จะใช้ TinyGPS++ ส่วน 128×64 lcd ใช้ u8g2lib  ตามลิ้งเลยครับ https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/releases https://github.com/olikraus/u8g2 การต่อขา GPS ATGM336H กับ esp32 GPS : esp32 -vcc...

Skip to toolbar