Tagged: smart farm

การเพาะปลูกแบบ Smart Farm

Smart Farm คือ อะไร ? Smart Farm คือ การเกษตรที่นำระบบเทคโนโลยี สื่อ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เข้าในช่วยในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการเพาะปลูก โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ  ซึ่งการเพาะปลูกในปัจจุบันนั้นจะเน้นที่การใช้คนงานหรือแรงงานในการเพาะปลูกสะส่วนใหญ่

Skip to toolbar